•PURP.DDV “MIDZ” – 29% THC (INDICA)

•KUSH MINTZ “MIDZ” – 30% THC (HYBRID) 

Font Resize
Contrast